Speel- en sportnetwerk Schaarbeek

Commune de Schaerbeek
,
Het speel- en sportnetwerk is een masterplan dat in ontwikkeling moet blijven naar gelang van de mogelijkheden en de evolutie van de wijken, de gebruiken, het gebruik van de openbare ruimte, de modaliteiten en de praktijken. Het geeft een richting aan en moet worden toegepast op de lange termijn, tot 2030.

De oprichting van een speel- en sportnetwerk is niet bedoeld om alles vast te leggen, maar om de aanzet te geven tot bezinning, ontwerp en investering van voorzieningen, met als doel op lange termijn tegemoet te komen aan de behoeften die uit de diagnose naar voren komen. En om daar op een transversale manier op te reageren, op het hele grondgebied van de gemeente, voor alle gebruikersprofielen.

In eerste instantie is het doel van het spelletjesnetwerk het aanbod aan te vullen en te verrijken. De diagnose wijst op het gebrek aan uitrusting in de bestaande gebieden. Ook worden hele gebieden met te weinig speelvoorzieningen in kaart gebracht. Voorts hebben wij de conclusies van de studie "Jongeren op straat tijdens de lunch" in ons netwerk geïntegreerd en stellen wij voor daarop te reageren met concrete ontwikkelingen.

Schaarbeek heeft al een aantal speelplaatsen en sportterreinen, die we natuurlijk moeten behouden. De meeste daarvan vereisen een grondige renovatie, maar soms ook een volledige heroverweging van de indeling van de verschillende functies: keuze van de spelen, meer speelsheid, optimaler gebruik van de ruimte, beter comfort voor begeleiders, behandeling van de ruimte als groene ruimte, landschappelijke integratie van hoge kwaliteit, enz.

Sommige locaties hebben echter grotere behoeften en tekortkomingen. Na een grondige diagnose werden deze locaties aan de hand van de volgende criteria geselecteerd en als prioritaire projecten aangemerkt:
Niet-functionele grond,
- Buurt in hoge vraag;
- Acute buurtproblemen, samenleven, netheid, onveiligheid;
- Hoge dichtheid;
- Laag gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking;
- Laag gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking; lacune in het netwerk;
- Hoge aanwezigheid van scholen;
- Interessante ontwikkelingsmogelijkheden.

De studie identificeert ook potentiële locaties of stelt nieuwe interventies op het terrein voor:

Nieuwe ontwikkelingen
Dit zijn plaatsen met een groot potentieel voor de inrichting van een recreatie- en sportgebied, maar waar alles moet worden gecreëerd.

Lichte interventies
Het is niet de bedoeling dat deze plaatsen plaatsen worden met een specifieke toewijzing van speelplaatsen of sportterreinen. Het gaat erom met lichtelementen in te grijpen op een bredere stoep, een plein of een park om een incidentele speelsheid te creëren.

Tijdelijke bezetting van straten
Ter compensatie van het gebrek aan geschikte locaties, met name in de dichtstbevolkte gebieden, stellen wij voor bepaalde straten regelmatig te bezetten, met aangepaste uitrusting.

Schoolpleinen
Schoolpleinen zijn ruimtes die buiten de schooluren ongebruikt blijven. Indien zij worden gedeeld, kunnen zij worden gebruikt als een mogelijkheid om de hoeveelheid beschikbare speel- en sportruimte in de buurt te vergroten. Mits de problemen van toegang, toezicht, enz. worden opgelost.