Studie voor de herinrichting van de openbare ruimte van de slachthuizen

municipality of Cureghem
,
Het voorstel van een project op korte termijn en een project op middellange termijn is een constante in ons denken voor de slachthuizen

De site van de slachthuizen is in volle evolutie: het project van het masterplan is nog lang niet voltooid. Er zijn verschillende fasen gepland en er zullen nieuwe functies op de site komen. Het lijkt ons noodzakelijk een evolutief project op te zetten dat zich aan deze veranderingen kan aanpassen.

Het hoofddoel van deze werkzaamheden is een nieuwe pool te creëren in het Brusselse panorama. Dit project is een kans om het hele gemeentelijke grondgebied te renoveren en een sleutelrol te spelen in de verbetering van de leefomgeving en de perceptie van de wijk Abattoirs. Deze studie is een gelegenheid om na te denken over de relatie tussen de Kuregemwijk en de site van de slachthuizen van gewestelijk belang. Hoewel er een precieze perimeter is vastgesteld, hebben we tijdens het analyseproces en bij het structureren van de scenario's een bredere visie willen hanteren. Volgens ons is het belangrijk om het project in de algemene context van het Brussels Gewest te plaatsen.

De belangrijkste doelstellingen zijn onder meer

- Het imago van Kuregem, van oudsher een volks-, stations- en immigratiewijk, die soms te lijden heeft onder een onterechte negatieve perceptie, veranderen;

- Werkgelegenheid creëren;

- De identiteit versterken van een unieke, interessante en regionaal erkende plaats;

- De dimensie van de openbare ruimte versterken met een kwaliteitsproject dat kan voldoen aan de eisen van de vele gebruikers van de wijk (bewoners, marktkopers, abattoirs, arbeiders, enz.).

De scenario's moeten een tweeledig antwoord bieden: verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte nu, maar ook wanneer het masterplan Abattoirs wordt uitgevoerd. Daarom stellen wij voor twee parallelle projecten te ontwikkelen met een zeer verschillende timing en begroting.
Het einddoel van deze studie is het bereiken van een consensus tussen alle spelers in de openbare ruimte over wat er in dit gebied moet worden opgezet.

Na de diagnose en de tweede fase betreffende de drie ontwikkelingsvisies zal een ontwikkelingsplan worden opgesteld met het gekozen ontwikkelingsscenario.